Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) nam op 2 juni de volgende besluiten: 

Vaststellen ontwerp-kostentoedelingsverordening WSHD 

Vaststellen begroting 2020

De kostentoedelingverordening vormt de ‘verdeelsleutel’ voor de waterschapsbelasting. Volgens de Waterschapswet moet het waterschap deze verordening elke vijf jaar actualiseren. Met de begin mei vastgestelde kaders heeft het Algemeen Bestuur aangegeven binnen welke bandbreedte de belastingen verdeeld worden over de verschillende groepen, zoals bewoners, bedrijven en boeren. Het dagelijks bestuur heeft de nieuwe verdeling in ontwerp vastgesteld. Deze wordt begin juni aan de commissie MBH voorgelegd en zal vervolgens 6 weken ter inzage worden gelegd via www.overheid.nl. De nieuwe verdeling moet vanaf 2021 gaan gelden. 

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 16 juni 2020.