Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) nam op 14 januari de volgende besluiten:

rwzi Dordrecht - schoonmaken straat 1 in 2017

Waterschap investeert in rioolwaterzuivering Dordrecht

Het dagelijks bestuur stelt voor om bijna drie miljoen euro te investeren in het beluchtingssysteem van de rioolwaterzuivering in Dordrecht. Dit systeem brengt zuurstof in het afvalwater waarna bacteriën het water schoonmaken. Door de investering kan het waterschap aan de lozingseisen blijven voldoen. Het algemeen bestuur besluit op 12 februari.

Bestuursopdracht Waterbeheerprogramma 2022-2027

Het dagelijks bestuur vraagt op 12 februari aan de VV om in te stemmen met het proces om te komen tot een nieuw Waterbeheerprogramma. In het Waterbeheerprogramma staan de doelen voor alle taken van het waterschap die zij in 2027 wil bereiken. Hierbij gaat het waterschap samenwerkingspartners betrekken.

Subsidie voor aanpak zettingsvloeiing 

Het dagelijks bestuur neemt kennis van de toegekende subsidie vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor het dijversterkingsproject Zettingsvloeiing 3de Toetsronde (ZV3T). Zettingsvloeiing is een van de zogenaamde faalmechanismen van een dijk en moet daarom aangepakt. Het gaat in totaal om 6050 meter dijk verspreid langs de Oude Maas, het Hartelkanaal, Haringvliet en de Grevelingen. Tot 2022 werken wij aan een plan van aanpak voor de realisatiefase. Hiermee vragen wij weer subsidie aan bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van Rijkswaterstaat voor de uitvoering. 

Stroomgebiedbeheerplan 3 

Waterschap Hollandse Delta zorgt voor een goede waterkwaliteit in de wateren op de vijf Zuid-Hollandse eilanden. Voor de zogenoemde KaderRichtlijnWater (KRW)-wateren gelden specifieke eisen voor de waterkwaliteit. Dijkgraaf en heemraden hebben ingestemd het benoemen en veranderen van het aantal KRW-wateren: Er worden 2 wateren toegevoegd, 2 wateren vervallen en voor 5 wateren verandert de typering of begrenzing. 
Op basis van de nieuwe vaststelling van deze KRW-wateren wordt het proces om te komen tot de invullen van de waterkwaliteitsdoelen aan de commissie water voorgelegd ter bespreking. Dit proces hoort bij de invulling van het derde StroomGebiedBeheerplan. Hierbij betrekt het waterschap verschillende doelgroepen, zoals gemeenten, natuurbeheerders en agrariërs.

Energiestrategie voor de Drechtsteden, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard

Een Regionale Energie Strategie (RES) is een plan voor duurzame elektriciteit en het aardgasvrij maken van een regio tot het jaar 2030. Dit is uitvoering van het klimaatakkoord. De regionale overheid bepaalt hoe, met wie en waar. De planontwikkeling wordt nu gestart. Waterschap Hollandse Delta doet mee.

Buitenlandbeleid Hollandse Delta: Blue Deals

Het waterschap wil in het buitenland via partnerschappen onze kennis en ervaringen delen zodat problemen met overstromingen, watertekort en slechte waterkwaliteit aangepakt kunnen worden. Hollandse Delta is daarom nauw betrokken bij ‘Blue Deals’ met Ethiopië en Zuid-Afrika.

Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Het college van D&H is belast met de dagelijkse aangelegenheden, de voorbereiding van de Verenigde Vergadering (VV, algemeen bestuur) en de uitvoering van de besluiten van de VV.

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 28 januari 2020.