Het college van dijkgraaf en heemraden sprak / besloot in de vergadering op dinsdag 13 oktober over de volgende onderwerpen: 

Geld

Het college van dijkgraaf en heemraden sprak / besloot in de vergadering op dinsdag 13 oktober over de volgende onderwerpen: 


Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 

In het verlengde van de informele VV sprak het college over de begroting en de inbreng van de informele VV sessie. De laatste voorstellen worden uitgewerkt en volgende week dinsdag besproken. De begroting staat op de agenda van de commissies van 9 t/m 11 november en de verenigde vergadering van 25 november. 


Verbeteren inlaat bij Piershilse Haven 

De waterinlaat bij de Piershilse Haven, vlakbij Korendijk in de Hoeksche Waard is verouderd. De capaciteit ervan is onvoldoende. Daardoor kan via deze doorgang niet genoeg water de polder instromen. Daarom heeft het dagelijks bestuur besloten geld beschikbaar te stellen voor de renovatie van de inlaat. Op die manier zorgen we ervoor dat er ook in droge periodes voldoende water in de sloten van de Hoeksche Waard staat. 


Sneller klimaatdoelen behalen samen met gemeentes 

Samen met gemeentes wil het waterschap maatregelen treffen om de omgeving voor te bereiden op het veranderende klimaat. Dat zijn klimaat adaptieve maatregelen met zogenoemde impulsgelden deltaplan ruimtelijke adaptatie. Op Prinsjesdag 2020 vertelde de Rijksoverheid dat het Rijk extra geld gaat geven voor het versneld uitvoeren van klimaat adaptieve maatregelen. Dit biedt waterschap Hollandse Delta goede kansen. Het waterschap kan de plannen voor schoon en voldoende water met gemeentes combineren. 


De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 27 oktober 2020.