Het college van dijkgraaf en heemraden nam in de collegevergadering op dinsdag 12 januari de volgende besluiten:

Renovatie rioolgemaal Brabant in Spijkenisse

Het rioolgemaal Brabant transporteert het rioolwater vanuit de riolering naar de waterzuivering van Spijkenisse. Delen van het rioolgemaal zijn sterk verouderd of kunnen hun functie niet vervullen. Hierdoor bestaat er een grotere kans op storingen. Dit kan ook gevolgen hebben voor het zuiveringsproces van de waterzuivering Spijkenisse. Bij de aanpassingswerkzaamheden wil het waterschap bestaande materialen hergebruiken.

Onderzoek naar de toekomstige rioolwaterzuiveringen

Met Asset Lifecycle Management (ALM) studies onderzoekt WSHD de toekomst voor de vier rioolwaterzuiveringen Rotterdam-Dokhaven, Dordrecht, Hellevoetsluis en Heenvliet. Het college heeft op basis van fase 1 (inventarisatiefase) vastgesteld welke varianten onderzocht gaan worden in fase 2. De varianten omvatten zowel het onderzoek naar de meerjarig noodzakelijk maatregelen als de meer toekomstgerichte aspecten zoals het besparen van energie en chemicaliën maar bijvoorbeeld ook uitwisseling van restwarmte en water met de omgeving of het produceren van groengas door slibgisting. Het collegebesluit is een belangrijke stap voor het in beeld brengen van de middellange termijn opgave, de verduurzamingsmogelijkheden en de interactie met de omgeving.

Nabezinktank

Ook onze kleinere watergangen moeten schoner

Schoon water is belangrijk. Dat geldt voor álle watergangen in het werkgebied van waterschap Hollandse Delta. Daarom heeft het dagelijks bestuur ingestemd met het voorstel ‘Tussendoelen regulier water’. We maken onderscheid tussen KaderRichtlijn Wateren (KRW) en reguliere watergangen. Deze laatste groep vormt negentig procent van het totale areaal aan water in ons gebied. Het is daarom belangrijk dat hier meer aandacht naar uitgaat. Op 10 februari bespreekt het algemeen bestuur dit onderwerp en op 10 maart neemt de Verenigde Vergadering een besluit. 

Onderzoek niet gesprongen explosieven

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft besloten om een vooronderzoek te doen naar niet gesprongen explosieven uit de oorlog voor het hele gebied van waterschap Hollandse Delta. Het waterschap is verplicht om bij alle graafwerkzaamheden een dergelijk onderzoek uit te voeren, voordat er een schop in de grond gaat. Door nu één groot onderzoek uit te voeren wil het waterschap kosten besparen en kan het efficiënter werken. Omdat ook gemeenten verplicht zijn dit soort onderzoeken te doen, zoekt het waterschap de samenwerking gemeenten binnen het waterschapgebied die nog geen onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten hebben uitgevoerd. De eerste resultaten van het onderzoek zijn in de tweede helft van 2022 te verwachten. 

Renovatie beluchtingsysteem rioolwaterzuivering Zwijndrecht

De rioolwaterzuivering Zwijndrecht zorgt voor het dagelijks zuiveren van het afvalwater van huishoudens en bedrijven in Zwijndrecht. Het beluchtingcircuit is een belangrijk onderdeel van de procesvoering. Door veroudering functioneert een deel van de beluchting niet meer naar behoren waardoor de kwaliteit van het zuiveringsproces daalt. Ook moeten enkele andere (mechanische) onderdelen vervangen worden. 

Persbeleid onder de loep

Om ervoor te zorgen dat vragen van de pers op tijd en correct beantwoord worden, dat de juiste personen namens het waterschap het woord voeren en dat media op het goede moment benaderd worden als het waterschap zelf nieuws te melden heeft, zijn in het uitvoeringbeleid mediacontacten de afspraken geactualiseerd over de procedures binnen het waterschap voor het beantwoorden van persvragen en het actief benaderen van de media.

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 26 januari.