Het dagelijks bestuur (dijkgraaf en heemraden – D&H) nam op 24 maart het besluit over 
- een klimaatbestendiger Dordtwijk en Sterrenburg in Dordrecht door de samenwerking met de gemeente en dankzij de subsidie van het Rijk.
- een voorstel voor hogere waterpeilen in de winter in Oostvoornse Meer voor verdere ontwikkeling van het bijzondere brakke ecologische systeem.

Dordtwijk en Sterrenburg in Dordrecht klimaatbestendiger

Waterschap Hollandse Delta ondertekent binnenkort samen met het Rijk en gemeente Dordrecht de bestuursovereenkomst om het eiland van Dordrecht klimaatbestendig te maken. Via de projecten Waterkraan en Dordtwijkzone gaan we het goede water uit de Nieuwe Dordtse Biesbosch door laten stromen naar het stedelijk gebied: Dordtwijk en Sterrenburg. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit in deze wijken en kunnen we het water in de sloten beter op peil houden. Door de samenwerking met de gemeente en dankzij de subsidie van het Rijk maken we werk met werk en leveren we ook een bijdrage aan natuur en recreatie tegen gelijkblijvende kosten.

Voorstel voor hogere waterpeilen in de winter in Oostvoornse Meer

Dijkgraaf en Heemraden hebben het ontwerp peilbesluit Oostvoornse Meer vastgesteld. Het Oostvoornse Meer heeft een bijzonder brak ecologisch systeem. In het peilbesluit van het Oostvoornse Meer wordt een verandering in peilen voorgesteld, zodat dit bijzondere systeem zich verder kan ontwikkelen. In de zomer zal het waterpeil in praktijk niet veranderen. In de winter zal het waterpeil maximaal 20 cm hoger staan dan nu. Om de waterpeilen op het gewenste niveau te krijgen moeten eerst enkele maatregelen uitgevoerd worden, zoals het verhogen van enkele grinddammen. De verhoging van het winterpeil wordt gefaseerd ingevoerd, zodat de natuur en de omgeving eraan kan wennen. Het ontwerp peilbesluit ligt voor een periode van 6 weken ter inzage via www.overheid.nl.

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 7 april 2020.