Met riet bedoelen we oeverplanten. Deze zijn belangrijk voor de biodiversiteit en waterkwaliteit. Oeverplanten zorgen er namelijk voor dat veel dieren zich kunnen voeden, voortplanten en kunnen schuilen. Ook halen ze voedingsstoffen uit het water en bieden ze schuil- en broedplaatsen voor diverse moerasvogels.

Onderhoud is behoud

In onze polders zijn watergangen met oeverplanten natuurlijke oases. Dat vraagt onderhoud. Doen we niets, dan zullen de waterlopen ‘verlanden’ met slechte afwatering als gevolg. Bij achterstallig onderhoud zal de oeverzone verruigen en kunnen er op den duur zelfs wilgen- en/of elzenbossen ontstaan. Bij goed, regelmatig onderhoud behoudt de watergang zijn profiel, blijft het riet vitaal en de biodiversiteit behouden.

Gefaseerd maaien om het jaar

Waterschap Hollandse Delta maait het de rietbermen één keer in de twee jaar in fasen. Dat doen wij in de herfst, wanneer de meeste voedingsstoffen van de planten in de wortelstokken zitten en de moerasvogels zijn uitgebroed. Een deel van het riet laten we staan, zodat er in de winter genoeg beschutting en overwinteringsplekken voor de vele insecten overblijven.

Riet maaien bij Romanohof

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.