Als waterschap verzamelen we veel gegevens over het water in ons gebied. Welke stoffen komen er in voor, welke vissen zwemmen er, welke waterplanten groeien er, enzovoorts. Die gegevens zijn belangrijk om te bepalen of het goed gaat met het watersysteem.

Klimaatverandering 

Door klimaatverandering wordt het steeds lastiger om een goede waterkwaliteit te realiseren. Door de droogte rukt het zoute water op, door hoosbuien komen riooloverstorten vaker voor en in het warmer water gedijen bijvoorbeeld blauwalgen extra goed.

Onderzoek van Bureau Waardenburg onderstreept dat.  

Kokerjuffer

Goed nieuws 

Toch is het niet alleen maar kommer en kwel. Zo gaat het met de waterinsecten weer wat beter. Het kenniscentrum voor de waterschappen STOWA heeft daar landelijk onderzoek naar gedaan. Ook waterschap Hollandse Delta heeft gegevens aangeleverd. Uit het onderzoek blijkt dat een positieve trend zichtbaar is in de biodiversiteit. In ons gebied zien we bijvoorbeeld meer soorten kokerjuffers en libellen, en in grotere aantallen. Deze insecten zijn indicatoren voor een goede waterkwaliteit. Andere soortgroepen zoals kevers zijn in aantal iets afgenomen, maar zij waren voorheen relatief veel aanwezig. Hun afname is dus niet alleen schadelijk en leidt juist tot meer balans en meer biodiversiteit.

Betere waterkwaliteit 

De onderzoekers schrijven de toename van biodiversiteit toe aan een betere waterkwaliteit. De afgelopen jaren is de hoeveelheid stikstof en fosfaat in het water gehalveerd. Boeren gebruiken minder bemesting en de rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn verbeterd. Zo ook in het gebied van Hollandse Delta. Dankzij projecten als bloemrijke akkerranden, Bodem als basis, de aanleg van natuurvriendelijke oevers en meer toezicht en handhaving draagt ook het waterschap bij aan verdere verbetering van de waterkwaliteit.

Meer informatie 

Het volledige onderzoek is na te lezen op de website van STOWA:

Lees het Engelstalige onderzoeksrapport

In de rubriek Buiten gewoon groen vertelt Hollandse Delta iedere week iets over de natuur in onze omgeving. Het waterschap verzorgt veel groen in de polder.