In deze rubriek Buiten gewoon groen vertelt waterschap Hollandse Delta iedere week iets actueels over de prachtige natuur in onze omgeving. Hollandse Delta verzorgt veel natuur buiten de bebouwde kom.

Biodiversiteit voor natuurlijke veerkracht

Biodiversiteit betekent variatie in planten en dieren in het ecologische gebied, de biotoop waar ze deel van uitmaken. Dit is belangrijk voor de veerkracht van de natuur. Helaas staat biodiversiteit onder druk, bijvoorbeeld door verstedelijking. De overgebleven stukken natuur zijn vaak te klein om op eigen kracht als ecosysteem de biodiversiteit in stand te kunnen houden.

Linten door het landschap

Het waterschap onderhoudt en verzorgt vele kilometers dijken, sloten en wegbermen. Deze linten door het landschap zijn heel geschikt voor het verbinden van de aanwezige natuur. Het juiste beheer kan ervoor zorgen dat de overgebleven stukken natuur weer één geheel gaan vormen met een gezonde biodiversiteit.

Anders maaien

Daarom zal het waterschap de komende tijd steeds vaker op een andere manier gaan maaien, zodat er voldoende variatie aan vegetatie en voedsel aanwezig is. Minder kort maaien, meer gefaseerd maaien en het gemaaide gras een paar dagen langer laten liggen, dat leidt tot meer biodiversiteit.