Het college van dijkgraaf en heemraden (D&H) vormt het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta. Het college van D&H is belast met de dagelijkse aangelegenheden, de voorbereiding van de Verenigde Vergadering (VV, algemeen bestuur) en de uitvoering van de besluiten van de VV.

Data controle sloten en singels

Jaarlijks zorgen het waterschap, gemeente en andere eigenaren voor onderhoud van sloten en singels. Het waterschap controleert hierbij of het goed is uitgevoerd. Dit noemen we de 'schouw'. Het dagelijks bestuur stelde vast wanneer we de komende tijd de schouw uitvoeren. Onderhoudsplichtigen van sloten en singels moeten hun onderhoud dus voor deze data uitvoeren:

  • 1 december: schouw van het maaionderhoud;
  • 1 januari: schouw op het uitvoeren van baggeren;
  • 1 juni: schouw op het vrij houden van beschermingszones.

Start legalisatietraject oneigenlijk grond- en watergebruik

Kortgeleden liet het waterschap een onderzoek doen naar het ongevraagd gebruik van waterschapsgrond voor water of als land. In totaal gaat het om ruim 96 hectare. Deze verschillen in grootte van 1 m² tot bijna 4 voetbalvelden (2 ha). Het dagelijks bestuur heeft besloten om dit gebruik wettelijk te laten goedkeuren. Dit kan door verkoop, huur, pacht of door terugvorderen. Per locatie zoekt het bestuur naar een individuele oplossing.

Overeenkomst ‘doelen overige wateren’

Heemraad Johan van Driel zal namens waterschap Hollandse Delta de overeenkomst ‘inzake ecologische doelen overige wateren provincie Zuid-Holland en (deels) provincie Noord-Holland’ ondertekenen. Er worden handvatten gemaakt om waterkwaliteitsdoelen vast te stellen voor sloten en singels, zijnde niet-KRW wateren. Voor sloten en singels is namelijk nog geen actuele norm bepaald die in lijn is met de Kaderrichtlijn Water. Dat is belangrijk omdat beide type wateren met elkaar in verbinding staan en elkaars waterkwaliteit beïnvloeden. Gedurende het proces wordt bepaald hoe belanghebbenden worden betrokken.

Aanpassing tarief herstel wegopbrekingen

Als bijvoorbeeld nutsbedrijven een waterschapsweg openbreken om te kunnen werken aan kabels en leidingen, brengt het waterschap kosten in rekening om daarna de weg te kunnen herstellen. De tarieventabel van deze regeling ‘Herstel wegopbrekingen’ wordt aangepast. Volgens de huidige tabel worden namelijk te hoge kosten in rekening gebracht. Na aanpassing zijn de in rekening gebrachte kosten weer in overeenstemming met de werkelijk gemaakte kosten. Hollandse Delta is immers een waterschap zonder winstoogmerk.

Presentatie Ruimtelijke adaptatie

Het college heeft de routekaart Ruimtelijke adaptatie bekeken. In deze kaart staat hoe we ons samen met anderen voorbereiden op het veranderende klimaat. De routekaart biedt inzicht in de gezamenlijke aanpak voor ruimtelijke adaptatie en hoe te versnellen en intensiveren. Zo dragen wij -met elkaar- bij aan leefbaar land en leefbaar water, nu en in de toekomst. 
Er zijn dit jaar een aantal initiatieven genomen: 

  • Participatie stresstesten: bijna alle gemeenten hebben stresstesten uitgevoerd die kwetsbaarheden in beeld brengen voor hitte, droogte, wateroverlast en gevolgen van overstroming. Vanuit onze expertise zijn wij hierbij betrokken geweest.
  • Stimuleringsregeling: per 1 april was onze stimuleringsregeling van kracht die particulieren en scholen ondersteunen bij uitvoering van klimaat adaptieve maatregelen. Deze regeling is zo succesvol dat hij voor 2019 inmiddels gesloten is. De complete subsidie is uitgegeven.

De volgende D&H-vergadering is op dinsdag 24 september 2019.