Het algemeen bestuur, de verenigde vergadering (VV), nam op 27 november de volgende besluiten:

Bestuursprogramma 2019-2023

In de afgelopen maanden hebben de leden van het Algemeen Bestuur van waterschap Hollandse Delta hun Bestuursprogramma 2019-2023 opgesteld. Hiermee worden de kaders aan het dagelijks bestuur en de ambtelijke organisatie meegegeven voor deze bestuursperiode.

Het Bestuursprogramma 2019-2023 heeft vier thema’s:

- Basis op orde: de wijze waarop het bestaande beleid en nieuwe ambities en doelen worden aangepakt, mede in aanloop naar het nieuwe Waterbeheerprogramma 2022-2027.

- Externe Samenwerking: het versterken van onze relatie met de omgeving. Samen kunnen we veel meer bereiken dan alleen.

- Interne Samenwerking: een goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de ambtelijke organisatie.

- Bestuurlijke vernieuwing: het verdiepen van de verschillende rollen van het Algemeen Bestuur als kaderstellend, controlerend en vertegenwoordigend orgaan.

Het bestuur heeft unaniem ingestemd met het Bestuursprogramma.

Begroting 2020

Vanwege nieuwe beschikbare informatie heeft het bestuur besloten om de begroting nog niet te bespreken. Maar om in december extra bestuursvergaderingen te houden over de Programmabegroting 2020 en de daaraan gekoppelde belastingverordeningen.

De vergaderingen zijn:

- Op dinsdag 3 december 2019 vanaf 14.00 uur vergadering van commissie MBH

- Op woensdag 11 december 2019 vanaf 19.00 uur Verenigde Vergadering.

Heroverweging principebesluit Overdracht wegentaak

Het dagelijks bestuur besloot dit voorstel van de agenda te halen. Samen met het algemeen bestuur wordt opnieuw en met open blik gekeken naar het behouden of overdragen van de waterschapswegen zodat er een breed gedragen voorstel komt. Het onderwerp waterschapswegen is opgenomen in het bestuursprogramma 2019-2023.

Kaders invulling wateropgave

Met de klimaatverandering is er meer ruimte nodig om regenwater op te vangen. Afgelopen periode heeft het waterschap doorgerekend wat er nodig is om het watersysteem op orde te brengen, gebaseerd op klimaatgegevens van het KNMI uit 2014. Ook is op basis van de KNMI 2014-klimaatscenario’s een doorkijk gemaakt naar de toekomstige klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor het watersysteem. Om te bepalen welke maatregelen nodig zijn, heeft het algemeen bestuur besloten voor de invulling van de wateropgave in landelijk gebied op huidig klimaat en in stedelijk gebied gericht op klimaat 2050. Tevens is besloten te onderzoeken of de invulling met een hoger klimaatscenario mogelijk is. Dat wil zeggen voor landelijk gebied naar klimaat 2050 en stedelijk gebied klimaat 2085. Bovendien zal nog meer worden ingezet op samenwerking met omgevingspartners, meervoudig ruimtegebruik en het winst halen uit slim waterbeheer.

Burap 2-2019

De Burap 2 laat zien hoe ver het werk gevorderd is van de Programmabegroting 2019-2023. Bovendien geeft de rapportage ook een doorkijk per het einde van dit jaar. Ondertussen gaat het werk door. Dit najaar wordt nog gestart met een aantal investeringen zoals voor puntbeluchters, monsterkasten en de vuilwaterkelder Sluisjesdijk.

Evaluatie Bestuurlijke kaders ALM-studies rioolwaterzuiveringen

Met asset lifecycle management-studies (ALM) bepalen we per waterzuivering hoe de installatie wordt gerenoveerd. De bestuurlijke kaders van de ALM-studies zijn geëvalueerd en geactualiseerd. Innovaties op het gebied van waterzuiveringstechnologie en maatschappelijke ontwikkelingen worden meegenomen, zoals duurzame energie en grondstoffen. Het bestuur blijft met tussenrapportages in een vroeg stadium betrokken bij actuele ontwikkelingen.

Toetreden Hollands Noorderkwartier als aandeelhouder HVC

Hollandse Delta is samen met 46 gemeenten en 4 andere waterschappen aandeelhouder van huisvuilcentrale HVC. De Verenigde Vergadering heeft ingestemd met de toetreding van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als aandeelhouder van HVC en als deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling slibverwerking.

Deelname aan bioplastics-onderzoek PHARIO

PHA is een biologisch afbreekbare kunststof die wordt geproduceerd door bacteriën. Deze bacteriën komen ook voor in rioolwater. PHARIO betekent PHA uit RIOolwater. Vijf waterschappen, HVC en Paques gaan samen een vereenvoudigd demonstratieproject ontwikkelen.

U kunt nu de vergadering terugkijken en beluisteren.