In de Verenigde Vergadering van 25/26 november 2020 nam het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta onder meer de Programmabegroting 2021 in behandeling.

In de Verenigde Vergadering van 25/26 november 2020 nam het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta de volgende besluiten:

Kostentoedelingsverordening 2021

De verdeling van de kosten voor het watersysteembeheer en het wegenbeheer moet iedere vijf jaar opnieuw worden vastgesteld. Daarbij zijn de actuele waarden voor gebouwde eigendommen en ongebouwde eigendommen gebruikt. Tijdens de ter visie legging van de ontwerpverordening zijn drie zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van verordening maar wel tot een verduidelijking van de toelichting daarop. De nieuwe verdeling geldt vanaf 2021.

Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025:

Werkzaamheden waterschap in 2021

Waterpeil-paal in water

In de programmabegroting 2021 staan de werkzaamheden die waterschap Hollandse Delta in 2021 wil uitvoeren en tegen welke kosten. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met de programmabegroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2025 met daarin een doorkijk naar de toekomst. Activiteiten die voor 2021 in de begroting staan, zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de regionale waterkeringen in Dirksland, Puttershoek en Strijen, baggeren van de Oud-Beijerlandse kreek en de Vissersvliet, de renovatie van het gemaal Oudenhoorn, het vervangen van de beluchting van de rioolwaterzuivering in Zwijndrecht en het groot onderhoud aan de waterschapswegen.

Vorig jaar maakte het waterschap bij het vaststellen van de Programmabegroting 2020 al een duidelijk statement: waterschap Hollandse Delta gaat een flinke inhaalslag maken om klaar te zijn voor de toekomst. Om de achterstanden in te kunnen lopen en de kerntaken goed te kunnen blijven uitvoeren, was voor 2020 al een extra bedrag nodig. In 2021 zijn de kosten van het waterschap hoger dan in 2020. Tegelijkertijd is door de coronacrisis de wereld ingrijpend veranderd. Het bestuur heeft hier oog voor en houdt rekening met de veranderde omstandigheden van inwoners en bedrijven. Daarom is besloten om, zonder op activiteiten en werkzaamheden in te leveren, de Programmabegroting 2021 met 5,8% te laten stijgen.

De motie verlaging belastingstijging (Van Kempen, fractie Bedrijfsgebouwd) en de motie waterbewustzijn: verbinding naar inwoners en bedrijven (Winkels, CDA) werden overgenomen door het college. Het amendement bestemmingsreserve personele capaciteit wegen (Wagemakers, 50 Plus) werd ingetrokken naar aanleiding van de toezegging van het college om nog in december een afzonderlijk voorstel over dit onderwerp voor te leggen aan het algemeen bestuur.

Initiatiefvoorstel Agendacommissie: Nieuw vergadersysteem

Het bestuur bekeek de mogelijkheden om effectiever en efficiënter te vergaderen. Op basis van goede ervaringen elders wordt in 2021 gestart met een nieuwe vergadersystematiek. Op tien vergaderdagen per jaar worden verschillende bestuurlijke vergaderingen geconcentreerd. Het betreft hier zowel commissievergaderingen als besluitvormende, kaderstellende en beeldvormende bestuursvergaderingen.

Initiatiefvoorstel: Tijdelijke vergaderzaal

Met een tijdelijke vergaderzaal voor openbare bestuursvergaderingen in het pand van het waterschap aan de Handelsweg 110 in Ridderkerk kan het bestuur, op elk moment dat een fysieke bijeenkomst gewenst en mogelijk is volgens de coronaregels vergaderen/bijeenkomen. Het bestuur besluit als tijdelijke (fysieke) vergaderlocatie voor openbare bestuursvergaderingen te kiezen voor de locatie Handelsweg 110 in Ridderkerk en de ruimte op de begane grond van het pand, de voormalige showroom, zo spoedig mogelijk gereed te laten maken als vergaderzaal.

Aanpassing belastingstelsel waterschappen

In overleg met de waterschappen heeft de Unie van Waterschappen een landelijke aanpassing van het waterschapsbelastingstelsel voorgesteld om de belangrijkste knelpunten van het huidige stelsel op te kunnen lossen. Waterschap Hollandse Delta is van mening dat een breed/unaniem draagvlak onder de waterschappen een noodzakelijke voorwaarde is om een aanpassing van het belastingstelsel kansrijk te kunnen voorstellen aan het Ministerie van I&M. De Verenigde Vergadering stemt daarom ook in met het grootste deel van het Unie-voorstel. Niet kan worden ingestemd met de nieuwe mogelijkheid tot tariefdifferentiatie tussen woningen en overige gebouwde objecten. Een amendement Watersysteemheffing woningen (Van der Drift, Gebouwd) werd aangenomen.

Derde stroomgebiedbeheerplan

Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta stemde in met het Stroomgebiedbeheerplan 3 (SGBP3). Hierin staan plannen voor en doelen van waterkwaliteit voor 2022-2027. Het SGBP3 gaat over alle KRW-wateren (Kaderrichtlijn Water) in het gebied van Hollandse Delta. Deze watergangen moeten aan speciale eisen voldoen. Die eisen hebben bijvoorbeeld betrekking op de chemische stoffen in het water en welke waterdieren er leven.

Belastingverordeningen 2021

Het vaststellen van belastingverordeningen is een wettelijke voorwaarde om belasting te kunnen heffen en invorderen. Het heffen en invorderen van belastinggelden wordt uitgevoerd in een gemeenschappelijke regeling door SVHW (Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling). Het vaststellen van het beleid voor het heffen en innen van de waterschapslasten is een verantwoordelijkheid van het waterschap.

Nieuw steunfractielid

De VV heeft mevrouw C.P. (Christa) Groshart uit Ridderkerk toegelaten tot steunfractielid voor de fractie Natuur in het algemeen bestuur van het waterschap. Zij volgt mevrouw A.J. Zeelenberg op, die per september jl. haar werkzaamheden als steunfractielid heeft beëindigd. Mevrouw Groshart is bekend met het waterschap, zij was in de bestuursperiode 2015-2019 al steunfractielid voor de fractie Water Natuurlijk.

Terugkijken en -luisteren

Zie voor de vergaderstukken en de livestream https://wshd.bestuurlijkeinformatie.nl.