Het algemeen bestuur nam in de digitale Verenigde Vergadering op 14 en 15 oktober de volgende besluiten en nam kennis van de volgende onderwerpen: 

Actueel beeld in bestuursrapportage 

In december ging de Verenigde Vergadering akkoord met de begroting voor 2020. De bestuursrapportage (burap) geeft een actueel beeld over de voortgang van de uitvoering van de begroting. Ook de beleidsnota reserves en voorzieningen en de beleidsnota activeren, waarderen en afschrijven 2021 zijn geactualiseerd. De burap werd unaniem aangenomen. 
 

Visie op groen 

Waterschap Hollandse Delta ontwikkelt momenteel groenbeleid voor bomen en planten (flora) op de dijken, in de wegbermen, in sloten, langs oevers en in waterbergingsgebieden. Het groenbeleidsplan wordt voorjaar 2021 aan de Verenigde Vergadering voorgelegd. Vooruitlopend daarop besloot de Verenigde Vergadering over een groenvisie. 

Een amendement over recreatief groen werd aangenomen met schrapping van de voorlaatste zin over de meerkosten. Ook het amendement over externe effecten en schadebeperking werd aangenomen. De motie over het Waterbeheerprogramma en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel werd aangenomen. De visie op groen werd unaniem aangenomen. 

Nieuwe doelen voor waterkwaliteit 

Schoon water is belangrijk. Dat geldt voor álle watergangen in het werkgebied van waterschap Hollandse Delta. Daarom heeft het algemeen bestuur besloten dat er ook voor reguliere watergangen doelen moeten komen. Voorheen was er vooral aandacht voor de watergangen die vielen onder de Europese Kaderrichtlijn Water. Dat is zo’n tien procent van ons oppervlaktewater. Voor de reguliere watergangen, negentig procent van het totaal, hadden we alleen een algemene zorgplicht. 

Daar komt nu verandering in. Voortaan kijken we breder. Om de waterkwaliteit in reguliere wateren te verbeteren, hebben we eerst een goede systematiek nodig. Daarin wordt bepaald wat we verstaan onder schoon water en hoe we dat kunnen meten. Bijvoorbeeld: welke waterdieren leven er en hoeveel fosfaat mag er in het water zitten? Nu de systematiek is vastgesteld, bekijkt het bestuur welke doelstellingen ze willen stellen. Vanaf najaar 2021 gaan we met de nieuwe doelen aan de slag. 

Het amendement over het grijpen van alle kansen voor verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater werd aangenomen. 

Waterschap wil actief bijdragen aan energiedoelen regio’s 

De regio’s Drechtsteden, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Rotterdam-Den Haag presenteerden deze zomer hun energiestrategieën (RES). Het waterschap wordt nu om een formele reactie gevraagd. Het waterschap biedt aan bij te dragen aan het bereiken van de energiedoelen van de regio’s. Bijvoorbeeld door minder uitstoot van broeikasgassen, aanleg van zonneparken en deelname aan windprojecten. 

Calamiteitenplan herzien 

Waterschap Hollandse Delta is goed voorbereid op de aanpak van calamiteiten, zoals: (dreigende) overstroming of bezwijken van waterkeringen bij extreem hoogwater vanuit zee of de rivieren, wateroverlast bij extreme regenval, verzilting van oppervlaktewater bij extreme droogte en lage rivierafvoer, verstoring of uitval van rioolwaterzuiveringsinstallaties of het slibverwerkingsbedrijf. Ook is het waterschap voorbereid op incidenten in de bedrijfsvoering, op incidentbestrijding op wegen en fietspaden in beheer van het waterschap en op incidentbestrijding bij milieuverontreiniging van oppervlaktewater. In het calamiteitenplan is aan de hand van een actuele risicobeoordeling beschreven op welke calamiteiten het waterschap (met zijn crisispartners - zoals veiligheidsregio’s, gemeenten, Rijkswaterstaat en andere waterschappen) zich in 2020-2023 voorbereidt en hoe de calamiteitenorganisatie van het waterschap is opgebouwd. Het herziene calamiteitenplan WSHD 2020-2023 is door de Verenigde Vergadering vastgesteld. 

Peilbesluit Oostvoornse Meer 

De Verenigde Vergadering heeft het peilbesluit Oostvoornse Meer vastgesteld. Het Oostvoornse Meer heeft een bijzonder brak ecologisch systeem. In het peilbesluit van het Oostvoornse Meer wordt een verandering in peilregime en streefpeilen voorgesteld, zodat dit bijzondere systeem zich verder kan ontwikkelen. In de zomer zal het waterpeil in de praktijk niet veranderen. In de winter zal het waterpeil maximaal 20 cm hoger staan dan nu. Om de waterpeilen op het gewenste niveau te krijgen, moeten eerst enkele maatregelen worden uitgevoerd, zoals het verhogen van enkele grinddammen. De verhoging van het winterpeil wordt gefaseerd ingevoerd, zodat de natuur en de omgeving eraan kan wennen. 

Huisvesting waterschap Hollandse Delta 

Waterschap Hollandse Delta geeft met de huisvestingsverkenning invulling aan een toekomstbestendig kader voor het efficiënt en effectief huisvesten van bestuur, medewerkers en materieel in het gebied van Hollandse Delta. Een motie om een vergaderzaal te vernoemen naar ir. Johan van Veen, meester van de zee, voor zijn bijdrage aan het watermanagement en het werkgebied van waterschap Hollandse Delta werd unaniem aangenomen. 

Meer samenwerking voor nieuwe slibfabriek 

Als rioolwater door het waterschap is gezuiverd, blijft er slibafval over. Voor de verwerking van dit slib werkt Hollandse Delta samen met andere waterschappen. Samen zijn de waterschappen daarom aandeelhouder van slibverwerker HVC. De Verenigde Vergadering stemde in met uitbreiding van deze samenwerking met hoogheemraadschap Hollands-Noorderkwartier, waterschap Amstel, Gooi en Vecht en waterschap Zuiderzeeland. 

Budget voor wegwerkzaamheden tot januari 2021 

Het waterschap werkt, in combinatie met het groot onderhoud aan de wegen, aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. In het wegenbeheerprogramma 2016-2021 staat het voornemen om meer wegen duurzaam veilig in te richten. Voor de in 2020 uit te voeren werkzaamheden stelt de Verenigde Vergadering budget beschikbaar. 

Slibcentrifuges voor Sluisjesdijk 

Waterschap Hollandse Delta verwerkt een deel van het afvalslib uit rioolwater in slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk. De twee slibcentrifuges die het afvalwater uit het slib slingeren, worden vervangen. De Verenigde Vergadering stelt € 500.000, - beschikbaar voor de aanschaf van de slibcentrifuges. Het totale project is eind 2021 gereed. 

Normen voor financiële rechtmatigheid 

Over de financiën van het waterschap wordt publieke verantwoording afgelegd, bijvoorbeeld over de inning van de waterschapsbelasting en de besteding van dit geld aan de waterschapstaken. Deze verantwoording voldoet aan wet- en regelgeving en wordt door de accountant gecontroleerd. Hiervoor beschikt het waterschap over een ‘normenkader’. Omdat wet- en regelgeving jaarlijks verandert, wordt ook het normenkader jaarlijks geactualiseerd. 

Herbenoeming mevrouw ir. M. Quapp als lid rekenkamercommissie 

De Rekenkamercommissie van waterschap Hollandse Delta doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van activiteiten van het waterschap en adviseert het bestuur over verbeteringen en leereffecten. Op voordracht van de Rekenkamercommissie heeft de Verenigde Vergadering besloten om mevrouw ir. M. Quapp met ingang van 1 november 2020 voor een periode van vier jaar te herbenoemen. Mevrouw ir. M. Quapp is al lid van deze commissie sinds 2016. 

Overzicht nevenfuncties bestuur 

Op grond van artikel 23 van de Waterschapswet maken de leden van het algemeen bestuur openbaar welke andere functies dan het lidmaatschap van het algemeen bestuur zij vervullen. De nevenfuncties worden via een overzicht bekend gemaakt op de website van het waterschap. Het algemeen bestuur neemt jaarlijks kennis van het geactualiseerde overzicht. 

Terugkijken en -luisteren 

Hier vindt u de vergaderstukken en het beeldverslag.

De volgende Verenigde Vergadering is op woensdag 25 november.