Het algemeen bestuur, de Verenigde Vergadering (VV), nam op 12 februari de volgende besluiten:

Heer Klok wordt beëdigd als steunfractielid voor het CDA

Benoeming nieuw steunfractielid namens CDA-fractie

Vanwege de benoeming per 16 januari 2020 van de heer Branco Winkels tot lid van de Verenigde Vergadering, draagt de CDA-fractie de heer Dick Klok voor als nieuw steunfractielid. Het algemeen bestuur heeft ingestemd met deze voordracht.

Bestuur investeert 15,3 miljoen

Het algemeen bestuur investeert bijna 15,3 miljoen euro in wegen, waterketen en watersysteem maatregelen. Om het watersysteem verder te verbeteren worden in sloten en singels een aantal stuwen vervangen, duikers geïnspecteerd vanwege het einde van hun levensduur. In totaal gaat het om bijna euro 500.000.

Er wordt euro 3,7 miljoen geïnvesteerd in rioolwaterzuiveringen, zoals in het beluchtingscircuit van rwzi Zwijndrecht. En ook bijna drie miljoen euro in het beluchtingssysteem van de rioolwaterzuivering in Dordrecht. Dit systeem brengt zuurstof in het afvalwater waarna bacteriën het water schoonmaken. Door de investering kan het waterschap aan de lozingseisen blijven voldoen.

Verder investeren we ruim euro 8 miljoen in wegen en wegbermenonderhoud.

Vaststelling wateropgave en kaders

Met de klimaatverandering is er meer ruimte nodig om regenwater op te vangen. Afgelopen periode heeft het waterschap doorgerekend wat er nodig is om het watersysteem op orde te brengen, gebaseerd op klimaatgegevens van het KNMI uit 2014. Ook is op basis van de KNMI 2014-klimaatscenario’s een doorkijk gemaakt naar de toekomstige klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor het watersysteem. Op 27 november zijn daarover amendementen ingediend en vervolgens een besluit genomen door het algemeen bestuur.

Bij nadere bestudering bleek dat het genomen besluit geen recht deed aan de ingediende amendementen. Daarom is een nieuw ambitieuzer voorstel ingediend en aangenomen: Focus en invulling in landelijk en stedelijk gebied gebaseerd op het klimaat 2050. Uitgangspunt blijft meer inzetten op samenwerking met omgevingspartners, meervoudig ruimtegebruik en het winst halen uit slim waterbeheer. Bovendien worden de bekende knelpunten versneld aangepakt.

Bestuursopdracht Water Beheer Programma 2022-2027

In het Water Beheer Programma (WBP) legt het waterschap de doelen voor 2027 vast. Om op tijd een nieuw Waterbeheerprogramma voor de periode 2022-2027 te hebben, heeft het algemeen bestuur ingestemd met de manier waarop het nieuwe WBP wordt gemaakt. Ook is ingestemd om naast de doelen voor de kerntaken (waterkeringen, voldoende & schoon water, waterketen en wegen) ook de ambities en doelen voor de thema’s klimaat, energie en circulair & duurzaam op te nemen. Bij het bepalen van de doelen gaan we de omgeving actief betrekken. Daarom organiseren we oa diverse bijeenkomsten waarbij het bestuur, partners en stakeholders hun belangen kunnen inbrengen en ideeën kunnen delen.

Energiestrategie voor de Drechtsteden, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard

Een Regionale Energie Strategie (RES) is een plan voor duurzame elektriciteit, oftewel voor ‘schone energie’ of ‘groene stroom’, en voor het aardgasvrij maken van een regio tot het jaar 2030. Dit is uitvoering van het klimaatakkoord. De regionale overheid bepaalt hoe, met wie en waar. De planontwikkeling wordt nu gestart. Waterschap Hollandse Delta doet mee.

Subsidiebeschikking Zettingsvloeiing Verlengde 3de Toetsronde

Het algemeen bestuur heeft kennis genomen van de toegekende subsidie vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma voor het dijversterkingsproject Zettingsvloeiing 3de Toetsronde (ZV3T). Zettingsvloeiing is een van de zogenaamde faalmechanismen van een dijk en moet daarom aangepakt.

Het gaat in totaal om 6050 meter dijk verspreid langs de Oude Maas, het Hartelkanaal, Haringvliet en de Grevelingen.

Tot 2022 werken wij aan een plan van aanpak voor de realisatiefase. Hiermee vragen wij weer subsidie aan bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) van Rijkswaterstaat voor de uitvoering.

Benoeming lid Auditcommissie WSHD

Het algemeen bestuur heeft in 2009 een Auditcommissie ingesteld, bestaande uit vier leden van het algemeen bestuur en de heemraad Financiën. Deze commissie adviseert het dagelijks bestuur en is het aanspreekpunt voor de accountant.

Vanuit het bestuur nemen in de Auditcommissie deel: dames Fröling en Verbaas en de heren Van Kempen en Frowijn. De heer Frowijn heeft aangegeven zijn deelname met ingang van 1 januari 2020 te beëindigen. Tijdens de vergadering is besloten voortaan vijf leden uit het algemeen bestuur aan te wijzen als lid. De heren Overwater en Tak zijn benoemd als nieuwe leden van de Auditcommissie.

Terugluisteren

De complete vergadering van 12 februari kan teruggekeken en geluisterd worden.

Bekijk de vergadering