Als u het niet eens bent met een vergunning of een beslissing van het waterschap, kunt u hiertegen in beroep gaan.  

In beroep tegen een vergunning

U kunt alleen in beroep gaan als de vergunning u direct aangaat. Dit is bijvoorbeeld het geval als:

  • u een zienswijze heeft ingediend tegen een ontwerpvergunning
  • u als adviseur advies heeft uitgebracht over de ontwerpvergunning
  • u het niet eens bent met wijzigingen in de definitieve vergunning ten opzichte van de ontwerpvergunning
  • het u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend tegen de ontwerpvergunning.

Lees ook: Zienswijze indienen

Een beroep aantekenen kan tot 6 weken na de bekendmaking van de vergunning.

In beroep tegen een beslissing

Als u een bezwaar heeft ingediend en u bent het niet eens met de beslissing, kunt u in beroep gaan.

Lees ook: Bezwaar maken

Inhoud beroep

Het beroep bevat in ieder geval:

  • naam en adres van de indiener
  • datum
  • een omschrijving van de vergunning of het besluit waartegen u beroep maakt
  • de gronden van het beroep
  • handtekening van de indiener.

Adres:
Waterschap Hollandse Delta
afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken 
Postbus 4103 
2980 GC RIDDERKERK 

Beroep indienen bij de rechtbank

U kunt ook in beroep gaan bij de rechtbank. Op de brief met de beslissing of op de vergunning staat een datum bij ‘Einde beroepstermijn’. Tot en met die datum kunt u beroep indienen.

Uw schriftelijk beroep stuurt u naar:

Rechtbank Rotterdam 
Bestuursrecht
Postbus 50951 
3007 BM  Rotterdam

Meer informatie: www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Omgevingsvergunning

Voorlopige voorziening

Na het verlenen van de vergunning, kan de vergunninghouder starten met het uitvoeren van de werkzaamheden. Een beroep indienen houdt dit niet tegen. U kunt wel de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit is een verkorte procedure voor dringende en spoedeisende situaties. U kunt bijvoorbeeld vragen om de uitvoering van het besluit uit te stellen tot na de uitspraak in de beroepsprocedure.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening dient u in bij:

Rechtbank Rotterdam 
sector bestuursrecht 
Postbus 50951 
3007 BM Rotterdam

Meer informatie: www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/Paginas/Voorlopig-voorziening.aspx