De Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, heeft op 10 maart onder andere gesproken over de volgende zaken:

Alternatieven wegenheffing

Er is onderzoek gedaan naar de aanpassing van de wegenheffing in het provinciaal reglement. De vraag was: hoe kan de verdeling van de extra kosten voor het wegenbeheer meer in overeenstemming met de rest van Nederland verlopen? In het onderzoek zijn verschillende alternatieven voor de Wegenheffing aangegeven. Op basis van de vergelijking met de huidige situatie kiest de Verenigde Vergadering voor alternatief 1: vrijstelling voor de ongebouwde percelen en natuurterreinen.

logo van svhw

Waterschap gaat in gesprek met gemeenten over overdracht wegentaak

Op 29 maart 2018 nam de Verenigde Vergadering het principebesluit tot overdracht van de wegentaak. In november 2020 is met alle fracties van het algemeen bestuur gesproken over overdracht van de wegentaak van waterschap Hollandse Delta. Deze gesprekken hebben duidelijke aanknopingspunten opgeleverd voor het vervolgproces. Tijdens de collegevergadering van 26 januari 2021 heeft het dagelijks bestuur de voorgestelde vervolgstappen besproken. De Verenigde vergadering besloot in te stemmen met een bestuurlijke ronde met de gemeenten om te komen tot uitvoering van het VV-besluit van 29 maart 2018 en hiermee de mogelijkheden te verkennen voor een gezamenlijk proces tot overdracht van de wegentaak. De bevindingen uit die bestuurlijke ronde worden voorgelegd aan de Verenigde Vergadering om op basis daarvan het vervolgproces verder vorm en inhoud te geven.

Waterschapsweg in de Hoeksche Waard

Nieuwe doelen voor waterkwaliteit in kleinere watergangen

Schoon water is belangrijk. Dat geldt voor álle watergangen in het werkgebied van waterschap Hollandse Delta. De reguliere sloten vormen wel 90 procent van het totale areaal aan water. Het is belangrijk dat hier meer aandacht naar uit gaat. Daarom heeft het algemeen bestuur besloten dat er ook voor reguliere watergangen een start gemaakt moet worden met doelen voor waterkwaliteit. Het bestuur zal in 2021 een besluit nemen over eventuele ambities voor waterkwaliteit. Daarna volgen de nieuwe doelen voor waterkwaliteit in de kleinere watergangen. In overeenstemming met een amendement van 14 oktober worden vanaf heden de kansen benut om de kwaliteit van regulier water te verbeteren.

Baggeren van een sloot op Goeree-Overflakkee

Krediet voor slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk

In slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk wordt slib van verschillende rioolwaterzuiveringen ingedikt voordat het naar de slibgistingtanks gaat voor de biogasproductie. Dit gebeurt in twee zogeheten voorindikkers. Deze voorindikkers worden nu gerenoveerd. Het algemeen bestuur besloot hiervoor € 1.435.000, - beschikbaar te stellen. Na de renovatie hebben de voorindikkers weer een levensduur van twintig jaar. Daarnaast verbouwt het waterschap het ventilatiegebouw van slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk naar een kantoorinrichting waardoor er voldoende werk- en overlegplekken zijn die voldoen aan de Arbo-richtlijnen. Het algemeen bestuur besloot € 2.750.000, - beschikbaar te stellen voor de verbouwing van het ventilatiegebouw.

Luchtfoto van het slibverwerkingsbedrijf aan de Sluisjesdijk in Rotterdam

Investeringen 2020

De Verenigde Vergadering nam kennis van de overschrijdingen op enkele investeringskredieten en stemde in met het beschikbaar stellen van aanvullend krediet. Deze instemming was nodig met het oog op de rechtmatigheid van de jaarstukken 2020. De Verenigde Vergadering stemde in met het opnemen en vrijgeven van kredieten voor de aansluiting van viaduct A29 over de Stougjesdijk bij Oud-Beijerland in de Hoeksche Waard, noodleidingen voor het gemaal Kilhaven, voor wegwerkzaamheden aan de Middelweg in Achthuizen en de Dorpsweg en Weipolderseweg in Ooltgensplaat en de renovatie van de stuw Eendragtspolder. Genoemde activiteiten waren oorspronkelijk in de exploitatie opgenomen.

De volgende Verenigde Vergadering is op woensdag 14 april 2021.