Bedrijfswaarden vastgesteld

Het algemeen bestuur heeft vier bedrijfswaarden vastgesteld. Deze bedrijfswaarden zijn: Reputatie/Omgevingseffecten, Gezondheid/Veiligheid mens, Wet- en Regelgeving en Financiële gevolgschade. Deze bedrijfswaarden vormen de waarden die het waterschap belangrijk vindt om te beschermen in zijn manier van werken. De vaststelling van de bedrijfswaarden is een onderdeel om als organisatie verder te professionaliseren. Hiermee zijn handvatten vastgesteld om systematisch afwegingen te maken tussen prestaties, risico’s en kosten bij beheer- en onderhoudsvraagstukken.

 

Onderhoudsplan Compenserende Maatregelen Kierbesluit

Sinds De Kier stroomt er zout water het Haringvliet in. Om te voorkomen dat het zoute water de polders wordt ingepompt, nam het waterschap diverse maatregelen. Er is bijvoorbeeld een nieuw inlaatpunt gebouwd. Andere zogeheten civiele kunstwerken om het waterpeil te regelen zijn aangepast. Het algemeen bestuur besloot het onderhoudsplan inclusief de financiering voor deze kunstwerken te herijken, zodat alle plannen weer actueel zijn. Het college gaat na of de inrichting van de oevers natuurvriendelijk kan en zal de Verenigde Vergadering van de bevindingen op de hoogte stellen.

Aanpassingen duiker Heerjansdam

Schoon water, dat willen we allemaal. Daarom besloot de Verenigde Vergadering € 500.000, - te investeren in het aanpassen van een duiker (buis) in een sloot langs De Hoef in Heerjansdam. Door de duiker te vergroten, kan het water beter doorstromen. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit. De planning en uitvoering van deze werkzaamheden stemt het waterschap af op de wegwerkzaamheden van de gemeente Zwijndrecht. Zo wordt overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt. De planning is om nog dit jaar de duiker onder de Sportlaan te vervangen, de overige werkzaamheden worden in 2022 afgerond.

Warmtekrachtkoppeling slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk

Slibverwerkingsbedrijf Sluisjesdijk zorgt voor verwerking van het slib dat vrijkomt bij het schoonmaken van het afvalwater van onder andere de rioolwaterzuivering Dokhaven. Met zogeheten warmtekrachtkoppeling wordt biogas omgezet in warmte en elektriciteit. Het algemeen bestuur investeert aanvullend € 750.000, - in het project om de drie gasmotoren in bedrijf te nemen en het project af te ronden.

Ria de Sutter herbenoemd als tijdelijk lid algemeen bestuur

Vanaf januari dit jaar heeft de heer J.J.L. Huber tijdelijk zijn zetel in de Verenigde Vergadering ter beschikking gesteld. Mevrouw M.J. de Sutter-Besters heeft de ontstane vacature tijdelijk vervuld. De wettelijke vervangingsperiode van 16 weken eindigt op 23 april. Omdat de heer Huber nog niet terugkeert in het algemeen bestuur, besloot de Verenigde Vergadering mevrouw Ria de Sutter-Besters met ingang van 23 april 2021 wederom toe te laten als tijdelijk VV-lid namens de fractie Hollandse Delta Natuurlijk.

Eindrapportage Eerste ronde verkenningen waterschap Hollandse Delta

Na op maandag 19 april het waarnemend college van dijkgraaf en heemraden te hebben benoemd, besloot de Verenigde Vergadering op 21 april om te starten met het proces om te komen tot een interim-college van dijkgraaf en heemraden. Het interim-college gaat het Dagelijks Bestuur vormen voor de resterende bestuursperiode tot de verkiezingen in 2023.

Om zaken als het aantal en de verhouding tussen interne en externe collegeleden te bepalen en functieprofielen op te stellen besloot de Verenigde Vergadering om een commissie in te stellen waarin alle fracties zijn vertegenwoordigd. Verkenner Peter van der Velden gaat de commissie ondersteunen. De Verenigde Vergadering spant zich ervoor in om voor het zomerreces van 2021 het interim college te benoemen.

Terugkijken en -luisteren

Bekijk voor de stream en vergaderstukken deze link. De volgende Verenigde Vergadering is op woensdag 21 mei 2021.