Dit VV-bericht gaat over de besluitvormende verenigde vergadering van het algemeen bestuur. Aan die besluitvormende vergadering is een niet-openbare beeldvormende en een openbare oordeelsvormende vergadering vooraf gegaan.

Verwelkoming van de heer De Geus van de categorie Geborgde Zetels/Ongebouwd
Ter vervanging van de heer Van Driel wordt de heer L.D. de Geus uit Mookhoek verwelkomd als lid van de Verenigde Vergadering namens categorie Ongebouwd (Geborgde zetel).

Motie fysiek vergaderen

De motie over fysiek vergaderen, ingediend door de VV-leden Cicilia Rijsdijk, Henk Steehouwer, Hennie Wiersma en Marjo van Maurik, werd aangenomen. De vergaderruimte in waterschap-dependance Het Schap wordt in gereedheid gebracht zodat de VV er in september weer fysiek bijeen kan komen om te vergaderen, rekening houdend met alle dan geldende covid-19 maatregelen.

Kaderbrief 2022

Met het vaststellen van het bestuursprogramma 2019-2023 in november 2019 is het bestuurlijk kader voor de komende jaren vastgesteld. De Kaderbrief is een jaarlijkse, compacte actualisering van dit programma. De Kaderbrief geeft de kaders, de buitenranden, voor het opstellen van de begroting. De Verenigde Vergadering besloot als kader voor de Programmabegroting 2022 een totale stijging van de netto belastingopbrengst van 2% als uitgangspunt te nemen.

Het bestuur heeft verder met het vaststellen van de Kaderbrief 2022 de volgende kaders richting de begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2026 vastgesteld: 
•    Een realistische en uitvoerbare begroting en meerjarenraming; 
•    De doelen, zoals geformuleerd in het nieuwe Waterbeheerprogramma 2022-2027 en Groenbeleidsplan; 
•    Voor het programma waterveiligheid is er geen aanleiding voor een aanpassing van de meerjarenraming; 
•    Voor het programma Voldoende en schoon water is een kleine neerwaartse bijstelling van de meerjarenraming haalbaar; 
•    Het programma Waterketen heeft door de druk op de zuiveringsprestaties en de opgave, meerjarig aanvullende middelen nodig op de huidige meerjarenraming; 
•    Het programma wegen behoeft geen aanpassing van de meerjarenraming; 
•    Bij vaststelling van de bedrijfswaardematrix zal deze voor de eerste keer worden toegepast (leerproces); 
•    Extra aandacht voor de versterking van de bestuurlijke processen en de wijze waarop de Verenigde Vergadering, het college en de organisatie samen het belang voor waterschap Hollandse Delta centraal stellen;
•    De motie van Van Kempen (VV in november 2020) zal worden uitgevoerd voor belastingverlaging waarbij een meerjarige inzet van de tarief-egalisatiereserve van 30-30-30-10% voor de jaren 2022, 2023, 2024 en 2025 wordt voorgesteld;
•    Als kader voor de Programmabegroting 2022 een totale stijging van de netto belastingopbrengst van 2% als uitgangspunt te nemen;
•    Het aantal FTE (640) blijft gelijk; 
•    Als gevolg van COVIDF 19 zijn de risico’s voor zowel de baten als de activiteiten onverminderd hoog. Hier zal bij de Programmabegroting rekening mee worden gehouden.

Korteweg Zuid-Beijerland

De Verenigde Vergadering neemt kennis van de beoogde uitgangspunten van de Korteweg nabij Zuid-Beijerland en stemt in met deze te hanteren uitgangspunten van het waterschap in relatie tot de te ontwikkelen voorkeursvariant.

Regionale Energiestrategieën vastgesteld

In het werkgebied van het waterschap Hollandse Delta zijn voor de energieregio’s Drechtsteden, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Rotterdam-Den Haag een Regionale Energiestrategie (RES 1.0) uitgewerkt. Het opstellen van de RES is een van de afspraken uit het Klimaatakkoord. In de RES 1.0 geven de dertig energieregio’s in Nederland aan welke keuzes ze maken op het gebied van duurzame elektriciteitsvoorziening, warmtevoorziening en duurzame brandstoffen op weg naar een betaalbare, betrouwbare, veilige en schone energievoorziening in de regio. Samen met de gemeenten, provincie en de andere waterschappen heeft waterschap Hollandse Delta actief bijgedragen aan de totstandkoming van deze vier regionale energiestrategieën 1.0.

Krediet voor ALM Goeree-Overflakkee en Spijkenisse

Op Goeree-Overflakkee worden de komende jaren grootschalige renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan de rioolwaterzuiveringsinstallaties Den Bommel, Goedereede, Middelharnis, Ooltgensplaat en Oude-Tonge. Ook de rioolwaterzuivering Spijkenisse wordt gerenoveerd. Hierdoor kunnen de installaties ook de komende vijftien jaar het afvalwater duurzaam blijven zuiveren. Het ontwerp en de realisatie van de renovaties wordt in samenwerking met adviesbureaus en aannemers uitgevoerd in zogenoemde bouwteams. Het werken met bouwteams wordt al breed toegepast in meerdere sectoren waaronder ook bij diverse waterschappen. De ervaringen zijn goed doordat kennis vanuit het waterschap en de markt wordt gebundeld wat veelal leidt tot een betere beheersbaarheid van projecten en een kortere doorlooptijd.

Persleidingprojecten Mijnsheerenland en Westmaas

De Verenigde Vergadering heeft een aanvullend krediet van een miljoen euro vrijgegeven voor de vervanging van de rioolpersleiding Mijnsheerenland en Westmaas. Deze rioolpersleiding transporteert het afvalwater van Mijnsheerenland en Westmaas naar de rioolwaterzuivering Oud-Beijerland waar het water gezuiverd wordt. De persleiding dateert van 1965 en heeft een lengte van 3.130 meter. Het grootste gedeelte van de leiding bestaat uit asbestcement. Het is noodzakelijk om de rioolpersleiding te vervangen omdat in het verleden zich een aantal storingen heeft voorgedaan. Met de gemeente Hoeksche Waard worden de kosten van deze vervanging gedeeld. Vanwege de aanleg van een rotonde en de renovatie van het fietspad in Westmaas is het noodzakelijk een deel van de persleiding Westmaas te verleggen c.q. te vervangen. De werkzaamheden zijn voor dit jaar gepland. Met deze vervanging van de persleiding wordt weer een toekomstbestendig en betrouwbaar rioolstelsel verkregen.

Fysieke Toegangsbeveiliging

De afgelopen jaren heeft het waterschap veel geïnvesteerd in informatieveiligheid. Om te blijven voldoen aan wet- en regelgeving wordt de toegangsbeveiliging van de ruim zevenhonderd belangrijkste objecten, gebouwen en terreinen van waterschap Hollandse Delta vernieuwd. Hiermee zorgt Hollandse Delta voor verantwoorde eigentijdse veiligheid van medewerkers, data en gebouwen.

Selectiebureaus interim-college

De Verenigde Vergadering nam kennis van de drie mogelijke bureaus voor de selectie van heemraden voor een interim-college. De keuze van het bureau vindt plaats na een pitch aan de voorbereidingscommissie. Het huidige tijdelijke college verstrekt uiteindelijk de opdracht aan het gekozen bureau.

Initiatiefvoorstel aanpassing regelement van orde

Op initiatief van Frank van Oorschot (VVD) wordt het reglement van orde van de Verenigde Vergadering aangepast. Voortaan is stemming over de te benoemen leden van het dagelijks bestuur mogelijk, ook als het aantal kandidaten gelijk is aan het aantal in te vullen plaatsen.

logo WSHD

Terugkijken en -luisteren

Bekijk voor de stream en vergaderstukken de Agenda WSHD - Besluitvormende VV woensdag 12 mei 2021 19:00 - 21:30 uur.