Op woensdag 11 december heeft het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta, de Verenigde Vergadering, unaniem ingestemd met de begroting 2020. Ook werd het tarief van de waterschapsbelasting in 2020 vastgesteld. Deze wordt verhoogd met 6,74%.

Vaststellen begroting 2020

“Toch een belastingstijging, maar die hebben wij nodig om in 2020 ons werk te kunnen doen. Bij een waterschap staat een begroting en een belastingtarief niet voor een bak met centen, maar voor werk dat gedaan moet worden”, aldus Piet Kome, heemraad financiën.

Nu investeren voor de toekomst

Hollandse Delta maakt met deze begroting een inhaalslag. Die is nodig, om achterstanden in onderhoud weg te werken en om verouderde installaties te renoveren of te vervangen. Met deze begroting kan het waterschap zijn kerntaken toekomstbestendig en efficiënt blijven uitvoeren. Om het voor iedereen betaalbaar te houden, zet het waterschap onder meer eigen reserves in. Ook gaan zaken of grond die niet meer nodig zijn in de verkoop.

Aan de slag

Heemraad Kome benadrukt: “Als bestuurders mogen wij er vanuit gaan dat het waterschap de werkafspraken die we maken met het bestuur uitvoert. Deze begroting is een eerlijke rekening voor de burgers. Wij verplichten ons om te zorgen voor de uitvoering van onze taken en de zorg voor ons gebied verder te verbeteren. Met deze begroting kunnen wij dat doen en gaan wij aan de slag voor een veilig en aantrekkelijk gebied met voldoende en schoon water.”

Voorbeeld

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de persoonlijke situatie: de samenstelling van het huishouden, waarde van onroerend goed en hoeveelheid grond zijn bepalend. Bijvoorbeeld: een gezin met een huurwoning betaalt in 2020 € 305,- (dit was in 2019 € 288,-). Een gezin met een koopwoning van € 200.000,-  betaalt in 2020 € 390,- (dit was in 2019 € 378,-).

Waterschapstaken

Het waterschap heeft verschillende taken: schoon water, voldoende water, veilige dijken en veilige wegen. Voor elke taak zijn er aparte belastingen: heffingen genoemd. Uit de zuiveringsheffing en verontreinigingsheffing betaalt het waterschap het zuiveren van afvalwater. Met de watersysteemheffing bekostigt het waterschap schoon en voldoende water in sloten en singels en het onderhoud aan dijken. Ook de maatregelen tegen wateroverlast of droogte worden hiermee betaald. De wegenheffing wordt ingezet voor wegonderhoud. Dan gaat het om wegen buiten de bebouwde kom, met uitzondering van de provinciale wegen en de rijkswegen.

Bekijk hier alles over de begroting