Volgens de Waterwet zijn er twee soorten wateren: regionale wateren en Rijkswateren. Rijkswateren zijn in beheer bij het Rijk, de regionale wateren bij de waterschappen.

Voor de regionale wateren moet het waterschap toestemming geven voor lozingen op het oppervlaktewater. Dat geldt ook voor lozingen op de rioolwaterzuivering. Voor lozingen op de gemeentelijke rioleringen moeten de gemeenten toestemming geven.

Zorgplicht

Voor elke lozing geldt een zorgplicht. Dat betekent dat degene die water loost verantwoordelijk is om dit op de juiste manier te doen. De lozer doet wat hij kan om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen.

De meest voorkomende lozingen op oppervlaktewater

  • lozen bij sanering of bronnering
  • lozen grondwater
  • lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater
  • lozen door agrariërs
  • driftarme spuitdoppen
  • teeltvrije zone met een talud breder dan 2 meter
  • erfafspoeling

Lees hier meer over lozen op oppervlaktewater