De Verenigde Vergadering heeft drie vaste adviescommissies. Elke adviescommissie heeft een eigen onderwerp. 

Commissie Water

De commissie Water adviseert over beleid op het gebied van waterhuishouding en zuiveren van afvalwater, slibverwerking en afzet. Hierbij houden zij onder meer rekening met veranderende milieueisen en het klimaat, technische en technologische ontwikkelingen en maatschappelijke ontwikkelingen. 

Commissie Waterkering, (Vaar)Wegen en Vergunningverlening (WWV)  

De commissie WWV adviseert over beleid op het gebied van het beheer van de waterkeringen, wegen en sluizen en de daarbij behorende gemalen en stuwen. Ook adviseert de commissie over de uitvoering van beheersplannen en over het verlenen van vergunningen.

Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving (MBH)

De commissie MBH adviseert over bestuurlijke en juridische zaken, samenvoegingen, verkiezingen en communicatie. Ook adviseert de commissie over algemene beleidszaken op financieel gebied (inclusief begroting en rekening) en handhaving.

Vergaderingen

Wanneer over een onderwerp een beslissing moet worden genomen, wordt dit vaak eerst besproken in de betreffende adviescommissie. De commissie geeft dan over het onderwerp advies aan de gehele Verenigde Vergadering. Klik hier voor de data van deze openbare vergaderingen.